Statut

Statut uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu MBA CLUB i jest w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.

1.2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów świata.

1.3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

1.4. Stowarzyszenie może używać znaku, pieczęci i odznak zawierających pełną nazwę lub skrót nazwy Stowarzyszenia. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać ich realizację osobom trzecim wybranym przez Zarząd na zasadach ustalonych w Regulaminie Zarządu.

1.5. Skrócona nazwa Stowarzyszenia brzmi: „MBA CLUB”.

1.6. Stowarzyszenie MBA CLUB jest elitarnym klubem biznesowym, którego członkiem może zostać wyłącznie absolwent lub słuchacz studiów MBA

2.1. Celem Stowarzyszenia jest:

1) dalsze kształcenie i rozwój członków Stowarzyszenia;

2) umożliwianie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia;

3) działanie na rzecz rozwoju kontaktów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;

4) promocja studiów MBA i innych form kształcenia oferowanych przez Wielkopolską Szkołę Biznesu;

5) promowanie relacji biznesowych;

6) prowadzenie działalności pożytku publicznego mającej na celu :

a) wspomaganie rozwoju gospodarczego regionu i kraju, w tym w szczególności rozwoju przedsiębiorczości;

b) wspomaganie rozwoju edukacji z zakresu szeroko pojętego zarządzania.

2.2. Cele opisane w pkt. 2. l. Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1) organizację spotkań członków Stowarzyszenia;

2) współpracę z Wielkopolską Szkołą Biznesu oraz innymi instytucjami edukacyjnymi;

3) organizację szkoleń, wykładów, itp.;

4) nawiązywanie współpracy z organizacjami gospodarczymi i społecznymi;

5) utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu;

6) wspieranie członków Stowarzyszenia w działaniach związanych z rozwojem ich kariery zawodowej;

7)prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej i kulturalnej;

8) ustanowienie i przyznawanie nagród honorowych i dyplomów, przeznaczonych zarówno dla wyróżniających się członków Stowarzyszenia, jak i osób i instytucji spoza Stowarzyszenia.

3.1 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) rzeczywistych

b) wspierających

c) honorowych

Członek rzeczywisty może uzyskać status VIP oraz prawo do zasiadania w Loży Honorowej, na zasadach ustalonych w punkcie 3.14 oraz 3.15 Statutu.

3.2. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna (w tym również cudzoziemiec) mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca realizować cele Stowarzyszenia oraz posiadającą dyplom ukończenia studiów MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu w Poznaniu.

3.3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna (w tym również cudzoziemiec) mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca realizować cele Stowarzyszenia, będąca słuchaczem studiów MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu w Poznaniu lub absolwentem studiów MBA realizowanych poza Wielkopolskiej Szkoły Biznesu w Poznaniu. Członkiem wspierającym może zostać wyłącznie osoba, która posiada pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków rzeczywistych MBA CLUB.

3.4. Członek rzeczywisty i wspierający przystępuje do Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i opłaceniu wpisowego oraz składki za pierwszy rok członkostwa.

3.5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3.6. Członek rzeczywisty ma prawo:

1) brania czynnego udziału w pracach i imprezach Stowarzyszenia;

2) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia;

3) korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia.

3.7. Członek wspierający ma prawo do:

1) brania czynnego udziału w pracach i imprezach Stowarzyszenia;

2) czynnego wyboru władz Stowarzyszenia

3) korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia

4) biernego wyboru do Władz Stowarzyszenia z wyłączeniem funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

5) członkowie wspierający nie mają prawa do noszenia herbu MBA CLUB oraz do uzyskania …………..”

3.8. Członek rzeczywisty i wspierający jest obowiązany:

1) brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia;

2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularnie opłacać składki członkowskie;

3.9. Członek honorowy ma prawo:

1) brania czynnego udziału w pracach i imprezach Stowarzyszenia;

2) korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia.

3.10. Członkowie honorowi są obowiązani przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.11. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

1) śmierci członka;

2) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie;

3) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 4 miesiące, bądĽ utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

4) wykluczenia przez Zarząd z inicjatywy własnej Zarządu lub na wniosek przynajmniej 1/10 członków Stowarzyszenia z powodu:

a) nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia;

b) działania na szkodę Stowarzyszenia;

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

5) nieopłacenia składek za bieżący i poprzedni rok

3.12. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu doręcza się członkowi w formie pisemnej.

1) Uchwała jest skuteczna w przypadku niepodjęcia listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2) Obowiązek aktualizacji danych tele-adresowych spoczywa na Członku Stowarzyszenia

3) Uchwała jest skuteczna jeżeli obowiązek, o którym mówi pkt. 2) nie został spełniony z winy Członka Stowarzyszenia

4) Forma pisemna oznacza również formę e-mailową czyli elektroniczną korespondencję i jest skuteczna pod warunkiem elektronicznego potwierdzeniem otwarcia maila.

3.13. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.

3.14. Status VIP zostaje nadany przez Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie uchwały podjętej na wniosek, który może zostać złożony przez każdego z Członków Stowarzyszenia, po dokonaniu jego weryfikacji kandydata i za jego zgodą.

3.15 Loże Honorową tworzą osoby będące członkami honorowymi Stowarzyszenia oraz członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia lub inne osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia, które zostały powołane do zasiadania w Loży Honorowej przez Walne Zebranie Członków. Powołania do Loży Honorowej dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3.16 Członkowie honorowi oraz osoby powołane do zasiadania w Loży Honorowej mogą uzyskać po minimum trzech latach aktywnej i skutecznej działalności na rzecz Stowarzyszenia „Honorowy Dyplom Uznania” Honorowy Dyplom Uznania nadaje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

4.1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

4.2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

4.3. Głosowania władz Stowarzyszenia są jawne, chyba że uchwalono głosowanie tajne.

4.4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub prawo stanowią inaczej.

4.5. Posiedzenia władz Stowarzyszenia są protokołowane.

4.6. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”, może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4.7. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku.

4.8. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd:

1) na podstawie uchwały Zarządu;

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) na pisemny wniosek co najmniej 1 /3 członków Stowarzyszenia.

4.9. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4.10. Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.

4.11. Do Walnego Zebrania należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi;

4) ustalanie wysokości wpisowego oraz wysokości składek członkowskich;

5) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia;

7) ustalanie najwyższej sumy zobowiązań;

8) wybór Prezesa i członków Zarządu;

9) wybór Komisji Rewizyjnej;

10) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian;

11) rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia;

12) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia w przewidzianym trybie;

13) ustanowienie i przyznawanie nagród honorowych i dyplomów przeznaczonych zarówno dla wyróżniających się członków Stowarzyszenia, jak i osób i instytucji spoza Stowarzyszenia.

4.12. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 14 dni przed terminem Zebrania.

4.13. Członek Stowarzyszenia w razie nieobecności na Walnym Zebraniu może oddać swój głos lub wyrazić zgodę na kandydowanie do władz Stowarzyszenia na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia, składając podpis w obecności co najmniej jednego członka Zarządu lub poświadczony notarialnie.

4.14. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

4.15. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania;

2) uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia oraz budżetu Stowarzyszenia;

3) zwoływanie Walnych Zebrań;

4) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego Zebrania;

5) podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczenia członka;

6) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o nadanie godności członka honorowego;

7) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu;

8) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

9) ustalanie projektów regulaminów określających zasady i formy działania władz Stowarzyszenia;

10) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o ustanowienie i przyznawanie nagród honorowych i dyplomów przeznaczonych, zarówno dla wyróżniających się członków Stowarzyszenia, jak i osób i instytucji spoza Stowarzyszenia.

4.16.

1) Uchwały Walnego Zebrania zapadają :

a) w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania,

b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

2). Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawach:

a) nadania lub pozbawienia godności członka honorowego,

b) zmiany Statutu,

c) zmiany wysokości składki członkowskiej,

d) likwidacji Stowarzyszenia, -które wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

4.17. Zarząd składa się z 3 do 7 członków:

1) Prezesa

2) Wiceprezesa / w przypadku Zarządu liczącego więcej niż 3 osoby

3) Skarbnika

4) Sekretarza

5) Członków Zarządu /w przypadku więcej niż 4-osobwego zarządu/

4.18 . Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem oraz w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes w porozumieniu z Prezesem.

4.19. Walne Zebranie może uchwalić Regulamin Zarządu.

4.20. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

4.21. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób. Uczestnictwo w składzie Komisji Rewizyjnej nie może być łączone z uczestnictwem w składzie Zarządu.

4.22. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

4.23. Do Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie, co najmniej raz do roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;

2) występowanie do Walnego Zebrania z odpowiednimi wnioskami pokontrolnymi;

3) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4.24. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

4.25. Walne Zebranie może uchwalić regulamin Komisji Rewizyjnej.

5.1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez członków Zarządu lub pełnomocników ustanowionych przez Zarząd.

5.2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia potrzebne jest współdziałanie Prezesa i jednego z członków Zarządu lub Wiceprezesa i jednego z członków Zarządu lub pełnomocnika.

5.3. Zobowiązania majątkowe dotyczące Stowarzyszenia mogą być zaciągane przez Zarząd lub pełnomocników w trybie reprezentacji Stowarzyszenia i w granicach najwyżej sumy zobowiązań ustalonej przez Walne Zebranie.

6.1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego i składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, poleceń, dochodów z własnej działalności, pożyczek, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

6.2 Zabrania się podejmowania następujących działań:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

7.1. Uchwały Walnego Zebrania w sprawie statutu i jego zmian są podejmowane większością 2/3 głosów.

7.2. Uchwały Walnego Zebrania w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia są podejmowane większością 3/4 głosów.

7.3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.

8.1. W razie ustąpienia Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władze te mogą dokooptować nowego członka na czas do upływu kadencji organu Stowarzyszenia.

8.2. Zasada wyrażona w pkt. 8.1. znajduje zastosowanie również w sytuacji, gdy członek władz Stowarzyszenia, o których mowa powyżej przestaje pełnić swoją funkcję w związku z odwoływaniem go przez organ, który dokonał wyboru lub w związku z ustaniem członkostwa tej osoby.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare